Ủy Ban Thượng Hội Đồng Giám Mục Thế Giới
cùng họp với Đức Thánh Cha

69

Thượng Hội Đồng Giám Mục Thế Giới lần tới tại Vatican sẽ thảo luận về đề tài gì? Theo công bố báo chí của Tòa Thánh Vatican vào hôm thứ Tư vừa qua, các tân thành viên của Ủy Ban Thượng Hội Đồng Giám Mục Thế Giới đã cùng với Đức Thánh Cha Phan-xi-cô thực hiện phiên họp đầu tiên của mình tại Vatican để thảo luận về câu hỏi trên. Phiên họp đã diễn ra trong hai ngày thứ Ba và thứ Tư vừa rồi. Và trong phiên họp này, một số đề tài đã được đề nghị. Tuy nhiên, những đề tài cụ thể nào đã được đề nghị thì cho đến giờ, Tòa Thánh vẫn chưa công bố.

Mặc dù vậy, công bố của Tòa Thánh cũng đã cho biết rằng, trong quá trình tìm kiếm những đề tài cho Thượng Hội Đồng Giám Mục Thế Giới lần tới, những cơ quan của Giáo Triều Rô-ma, các Hội Đồng Giám Mục, các Giáo Hội Đông Phương và hiệp hội các Bề Trên Thượng Cấp đã được đề cập đến. Nhưng Đức Thánh Cha sẽ là người đưa ra quyết định cuối cùng về việc đề tài nào sẽ được đem ra bàn thảo trong Thượng Hội Đồng Giám Mục thế giới tới đây.

Phiên họp nêu trên là phiên họp đầu tiên của Ủy Ban thường trực thuộc Ban Thư Ký Thượng Hội Đồng Giám Mục thế giới khóa 14. Một sự rà soát lại bản quy tắc “Ordo Synody Episcoporum”, tức bản quy tắc dành cho quá trình của Thượng Hội Đồng Giám Mục, cũng là một trong những đề tài đã được bàn tới trong phiên họp đầu tiên này. Tuy nhiên, ngay cả trong trường hợp vừa nêu, Tòa Thánh cũng vẫn chưa công bố cho biết, những thay đổi cụ thể nào đã được đem ra bàn.

Theo de.rv 20.04.2016 sk

Chuyển ngữ: J.Ngọc Hà